ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn
verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Fablife VOF: gevestigd te Eewal 51B, 8911 GR te Leeuwarden;
cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Fablife Vof wenst af te nemen/
afneemt;
Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé
klant)
Definitie diensten: de door Fablife Vof aan cliënt al dan niet online te verkopen en te leveren
of verkochte en geleverde diensten, zoals E-books, Level 7, Fablife Business Programma,
Vind jouw perfecte Business idee, video’s etc;
Definitie diensten: de door Fablife Vof aan cliënt te leveren of geleverde diensten, zoals
training en coaching; waaronder:
Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van Fablife
Vof door een cliënt geselecteerde cursus of training.
Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;
Dit programma is uitsluitend voor vrouwen, mannen kunnen lid worden maar kunnen niet
deelnemen aan de vraag en antwoord sessies en het gelijkgestemde online platform voor
vrouwen. Wel kunnen ze deelnemen aan de coachingsmails die worden verstuurd.

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn
slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn
ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst
om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige
van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om
welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe
bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling
zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem
van Fablife Vof wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het
tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering

3.1 Fablife zendt cliënt facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling)
nog te leveren diensten en producten.

3.2 Fablife Business Programma & Vind jouw perfecte Business idee: Voor aanvang
van deze 2 diensten dient minimaal 1 derde van de hoofdsom in bezit te zijn van
Fablife Vof. De mogelijkheid bestaat om de hoofdsom in 3 termijnen betalen. Eerste
termijn uiterlijk 8 dagen na verzending factuur. De tweede termijn uiterlijk 8 dagen
na het ontvangen van de tweede factuur, na 2 maanden en de derde termijn dient
uiterlijk 8 dagen na het verzenden van de derde factuur te zijn voldaan. Deze ontvang
je na 4 maanden in het programma te zitten. Je ontvangt hiervoor aparte facturen.
Voor het programma Level 7 bestaat de mogelijkheid om de hoofdsom in 6
termijnen te betalen. Eerste termijn direct na automatische aanmelding, de overige
5 termijnen volgen in de daarop volgende 5 maanden. Elke termijn dient uiterlijk 8
dagen na het ontvangen te zijn voldaan.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen
betaaldata respectievelijk binnen de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben
voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten,
ook niet ingeval van klachten.

3.4 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald,
kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling
van het verschuldigde aan Fablife Vof heeft plaatsgevonden.

3.5 Fablife Vof is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt
aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Fablife Vof, zonder
enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Fablife
Vof aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op
een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald,
is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk
is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel
als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen
onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede
de kosten van door Fablife Vof ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere
deskundigen.

4. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer( resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te
dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Fablife Vof gevraagde en/of
voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

4.2 deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich,
vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een
training/coaching.

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Fablife VOF is gerechtigd:
a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve
verbetering;
b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in
een programma;
c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds
te wijzigen;
d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel
een docent/trainer tussentijds te vervangen;
e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om
haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht,
zonder dat Fablife Vof gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen
vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet
ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

6. Annulering door/opzegging van en verhindering van client (dus niet de deelnemer)
bij een programma

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren
en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen.
Met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van
de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een aangetekende
brief aan het adres van Fablife dat is vermeld op de website van Fablife.

6.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Fablife Vof niet gehouden tot restitutie
pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden
eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Fablife Vof te voldoen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Fablife is niet aansprakelijk jegens client voor enige schade voortvloeiende uit
deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet
of bewuste roekeloosheid van Fablife Vof.

7.2 Indien en voor zover op Fablife Vof enige aansprakelijkheid zou komen te rusten,
op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en
gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Fablife Vof
de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van
Fablife Vof in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende
prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Fablife Vof, behalve een schade die door Fablife Vof is
erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de
vordering.

8. Overmacht

8.1 Indien Fablife Vof door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te
voorzien, is Fablife Vof gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de
overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Fablife Vof op betaling door cli-
ënt voor reeds door Fablife Vof verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht
situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te
schorten.

8.2 Fablife Vof zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht
op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing
proberen te vinden. Fablife heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Fablife)
waardoor Fablife Vof tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te
voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen,
overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en
voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Fablife Vof kan worden
gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

9. Uitvoering door derden

9.1 Fablife Vof is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Fablife Vof zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader
van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deelnemers),
tenzij anders is overeengekomen of Fablife Vof daartoe is gehouden op
grond van wet- of regelgeving.

10.2 Cliënt resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake
van een programma van Fablife Vof of andere cliënts/deelnemers aan een programma
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Fablife
Vof/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Fablife Vof ontwikkelde
trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voor-
drachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Fablife Vof, ezines,
e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen
uit de werkzaamheden van Fablife Vof en gehanteerde software berusten bij
Fablife Vof of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is
aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1
genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fablife Vof is het niet toegestaan
om enig door Fablife Vof aan haar geleverd concept, materiaal of informatie
geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken,
via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter
inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Fablife
Vof geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

12. Persoonsgegevens

12.1 Fablife Vof behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de
overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende
privacy wet- en regelgeving.

12.2 Fablife Vof neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van
cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden
gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om
de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen,
events en programma’s) door Fablife Vof.

12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens
voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten
dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Fablife Vof en Fablife Vof zal de
informatievoorziening dan stop zetten.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

. 13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst
zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden,
onverminderd het recht van Fablife Vof een geschil voor te leggen aan een
andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

14. Herroepingsrecht bij aankoop boek

14.1 Bij aankoop van het boek F*cking Fantastic heeft de consument het recht om de
aankoop binnen 14 dagen terug te sturen. Na ontvangst zal consument het aankoopbedrag
inclusief verzendkosten teruggestort krijgen.